Kniha Taky Joga

Taky jóga

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolku Yoga Therapy Praha, z.s., se sídlem Slezská 899/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 17868289 („Spolek“ nebo „My”) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, na základě níž jste si zakoupil(a) knihu Taky jóga autorek Sylvie Dundáčkové a Lucie Königové („Kniha“).

1. Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://knihatakyjoga.cz/ („E-shop“ a „Smlouva“). Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Smlouva je uzavřena na základě Vaší závazné objednávky. Objednávku potvrdíme v co nejkratší době zprávou odeslanou na Vaši zadanou e-mailovou. Potvrzením objednávky je Smlouva uzavřena.

Pokud bychom nemohli Vaši Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat e-mailem a dohodneme se na vzájemně přijatelném řešení.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají ově strany právo od Smlouvy odstoupit.

2. Cena

Cena za Knihu je konečná (včetně DPH). Veškeré informace o ceně, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby jsou uvedeny před zadáním objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, na základě Vámi zvoleného množství, způsobu doručení a platby. Cena je uhrazena připsáním na bankovní účet Spolku č.ú. 3300069003/5500(„Účet“), a to prostřednictvím platby přes platební bránu, s níž Vás propojí E-shop.

Odesláním objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření Smlouvy a zavazujete se uhradit celkovou cenu na Účet.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

3. Doručení

Kniha Vám bude doručena nejpozději do 5/ 2024 („Termín doručení“). Knihu je možné doručit v rámci České republiky a Slovenska prostřednictvím smluvní přepravní služby dle jejích přepravních podmínek.

Vlastnické právo a nebezpeční škody na Vás přechází v okamžiku, kdy Knihu převezmete. V případě, kdy Knihu nepřevezmete, na Vás nebezpečí škody přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ji převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Knihy.

Pokud bychom zjistili, že Kniha nebude moci být doručena v Termínu doručení, budeme Vás kontaktovat e-mailem a dohodneme se na vzájemně přijatelném řešení, jinak máte právo od Smlouvy odstoupit.

Pokud Knihu nepřevezmete, máme právo od Smlouvy odstoupit, nebo ji doručit opakovaně, případně pro Vás uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé ceny.  Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na skladné či na náhradu škody.

Pokud je z důvodů na Vaší straně Kniha doručována opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.

4. Ochrana osobních údajů

Spolek dodržuje veškeré zákonné povinnosti o zpracování Vašich osobních údajů. Uzavřením Smlouvy prostřednictvím E-shopu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy.

Vaše identifikační a kontaktní údaje slouží zejména k doručení Knihy na Vámi uvedenou adresu a identifikovat platbu kupní ceny.

Smlouvu včetně Podmínek archivujeme v elektronické podobě. Tyto Podmínky a potvrzení objednávky vždy obdržíte e-mailem a budete k nim tedy mít vždy přístup.

5. Autorská práva

Kniha je autorským dílem a je chráněna dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, jehož ustanovení jste povinni respektovat.

6. Reklamace

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spolek však neodpovídá za správnost a úplnost obsahu či informací v Knize obsažených.

V případě, že by Kniha měla vadu, můžete e-mailem (písemně) uplatnit právo na slevu či výměnu Knihy nebo v případě závažné vady od Smlouvy odstoupit v souladu se zákonnými podmínkami. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění do 30 dnů od jejího obdržení.

7. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v OZ, případně dle ustanovení těchto Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, máte v souladu s §1829 OZ právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupit od smlouvy nemůžete po doručení Knihy a rozbalení jejího obalu, s výjimkou reklamace vad dle článku 6. výše.

V případě odstoupení od Smlouvy jste povinni nám Knihu zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Knihy (ledaže jste od Smlouvy odstoupili z důvodu reklamace). Vy máte naopak nárok na vrácení původní ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. V případě.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude uhrazená kupní cena vrácena do 14 dnů na účet, ze kterého byla přijata, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Cena však nebude vrácena dříve, než Knihu obdržíme, nebo prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět.

Spolek je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením Knihy, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Knihu dodat (zejména důvody na straně třetích osob).

8. Řešení sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 15.11.2023.