Kniha Taky Joga

Taky jóga

Zásady ochrany osobních údajů a soukromí

Poslední aktualizace: 15.11.2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí spolku Yoga Therapy Praha, z.s., se sídlem Slezská 899/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 17868289 („Spolek”) upravují zásady týkající se shromažďování, používání a zpracování jakýchkoli osobních informací nebo údajů (dále jen „Osobní údaje„), které Spolek shromažďuje od o svých klientech a jakýchkoli dalších osobách, které Spolku případně mohou poskytnout své osobní údaje v souvislosti s jeho činností (dále jen „Zásady„).

Spolek dodržuje všechny platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, zejména nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Veškeré osobní údaje jsou: (i) zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem, (ii) shromažďovány a zpracovávány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, (iii) přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, (iv) přesné a pokud možno aktualizované, (v) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a (vi) zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance a spolupracovníky Spolku, kteří je používají jako interní pravidla, a Spolek zajišťuje pravidelné a odpovídající školení.

 

1.    Obecné zásady

Pokud Spolku v souvislosti s použitím e-shopu na webových stránkách https://knihatakyjoga.cz/ („E-shop“) a koupí knihy Taky jóga („Kniha“) a uzavřením kupní smlouvy („Smlouva“) poskytnete své osobní údaje, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Spolek bude tyto údaje zpracovávat za účelem plnění Smlouvy.

Osobní údaje týkající se našich zaměstnanců a dalších pracovníků budou zpracovávány výhradně za účelem správy takového pracovního nebo obdobného poměru.

Spolek neshromažďuje údaje z veřejných zdrojů, zpracovává pouze osobní údaje, které poskytli sami klienti E-shopu, nebo které Spolku jinak poskytly přímo subjekty údajů, kteří mají zájem navázat nebo udržovat vztah se Spolkem.

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: (i) jméno, (ii) e-mailovou adresu, (iii) telefonní číslo, (iv) poštovní adresu, (v) pohlaví, (vi) datum narození, (vii) státní příslušnost, (viii) občanství, (ix) fotografie, (x) vzdělání, (xi) další kontaktní údaje.

Veškeré osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro účel takového zpracování (tj. pro plnění Smlouvy, udržování vztahu s klienty a správu informací o našich zaměstnancích a dalších spolupracovnících, podle okolností).

Pokud se osobní údaje týkají Dětí, musí být zajištěno, aby jakýkoli souhlas se zpracováním jejich osobních údajů vyjádřili nebo schválili jejich rodiče nebo odpovědní zákonní zástupci.

Spolek nepředá osobní údaje žádným dalším příjemcům a nepředá je mimo území EU. Osobní údaje bude uchovávat pouze po dobu, která je nutná k tomu, aby mohla plnit Smlouvu nebo s Vámi udržovat pracovní či obdobný vztah (například na základě smlouvy o spolupráci).

Spolek může osobní údaje použít k profilování na základě určitých kritérií, která jí mohou dále umožnit zlepšit svou činnost, včetně zasílání obchodních sdělení za tímto účelem.

Máte právo na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, a právo být zapomenut, pokud uchovávání těchto údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo právní předpisy České republiky. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů a již s ním nesouhlasíte, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Takovou žádost můžete podat na e-mailové adrese: takyjoga@gmail.com.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

Další podrobnosti týkající se výše uvedeného si prosím přečtěte v našich celých zásadách ochrany osobních údajů a soukromí níže.

 

2.    Povinnosti správce a zpracovatele údajů

Spolek jako správce údajů zajistí dodržování požadavků stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zejména:

      zpracovává veškeré osobní údaje se souhlasem subjektu údajů,

      subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat,

      neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které by vypovídaly o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženství nebo přesvědčení, členství v odborech, a zpracovávat genetické nebo biometrické údaje nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života nebo odsouzení za trestný čin.

Veškeré zpracovávané osobní údaje používáme pouze za účelem plnění Smlouvy a nepoužíváme je ani je nikomu nesdělujeme, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a soukromí, zejména:

      provádíme jakékoli zpracování osobních údajů pouze na základě Vašeho pokynu,

      zaměstnáváme pouze zaměstnance, kteří se zavázali k mlčenlivosti,

      uchováváme všechny požadované doklady o zpracování osobních údajů,

      respektujeme podmínky pro případné zapojení jiného zpracovatele,

      po ukončení zpracování zničíme veškeré výsledky zpracování;

      zpřístupníme svým klientům a dozorovému orgánu veškeré informace nezbytné pro kontrolu dodržování předpisů.

 

3.    Uchovávání a vymazání osobních údajů

Po ukončení plnění Smlouvy Spolek bez zbytečného odkladu odstraní nebo vymaže osobní údaje zadané klientem do E-shopu v souladu s obchodními podmínkami.

Spolek rovněž vymaže veškeré osobní údaje týkající se jejích zaměstnanců, dalších spolupracovníků nebo jiných partnerů po ukončení vzájemného vztahu.

Spolek obecně odstraní všechny osobní údaje, které již nepotřebuje pro výše uvedené účely.

 

4.    Práva subjektů údajů

Pokud Spolek vystupuje jako správce osobních údajů, zajišťuje, aby subjekty údajů měly právo získat od Spolku potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se jich týkají, a v takovém případě přístup k těmto údajům a následujícím informacím:

(a) účely zpracování;

(b) kategorie dotčených osobních údajů;

(c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

(d) pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;

(e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování;

(f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

(g) v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

(h) zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informaci o jeho logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Na žádost subjektu údajů poskytne Spolek kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si subjekt údajů vyžádá, může Spolek účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud subjekt údajů podá žádost elektronickými prostředky a pokud subjekt údajů nepožaduje jinak, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické podobě.

 

5.    Informace a marketing

Jako náš klient souhlasíte s tím, že Spolek může používat Vaši e-mailovou adresu k zasílání oznámení souvisejících se Smlouvou (včetně zákonem vyžadovaných oznámení namísto zasílání poštou).

Vaši e-mailovou adresu můžeme také použít k zasílání oznámení a informací o dalších produktech nebo službách (včetně služeb nebo produktů třetích stran), o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat (dále jen „marketingová sdělení„).

Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli odmítnout podle pokynů uvedených v marketingovém sdělení nebo nám jednoduše zašlete e-mail na adresu takyjoga@gmail.com.

V případě, že nám pošlete e-mail, můžeme uchovat záznam takové e-mailové komunikace, včetně vaší e-mailové adresy, obsahu Vašeho e-mailu a naší odpovědi.

 

6.    Poskytovatelé služeb

V souvislosti s naší činností můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran (například poskytovatelé serverů, aplikací pro mobilní telefony).

Tyto třetí strany mohou mít přístup k osobním údajům, které Spolek kontroluje nebo zpracovává, pouze za účelem plnění těchto služeb a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Souhlasíte s tím, že můžeme použít služeb jiného zpracovatele za předpokladu, že se na něj vztahují stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů jako na Spolek.

 

7.    Zveřejnění osobních údajů

Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se domníváme, že je to nezbytné pro dodržení zákona a přiměřených požadavků příslušných orgánů nebo pro ochranu bezpečnosti nebo integrity našich služeb.

 

8.    Zabezpečení

Bezpečnost všech osobních údajů je pro nás důležitá a zajišťujeme odpovídající úroveň bezpečnosti s ohledem na kontext a účely zpracování.

I přes naši snahu o zajištění maximální bezpečnosti mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání dat není 100% bezpečný. Ačkoli se tedy snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně všech námi zpracovávaných osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Pokud bychom se dozvěděli o porušení zabezpečení osobních údajů, budeme Vás o tom informovat a přijmeme veškerá opatření v souladu se zákonem.

 

9.    Mezinárodní přenos dat

Všechny osobní údaje zpracovávané Spolkem jsou uchovávány na počítačích a serverech umístěných v České republice a Evropské unii a Spolek nepředává žádné osobní údaje mimo EU.

 

10.    Odkazy na jiné webové stránky

Náš web či E-shop může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány Spolkem. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany, na které se nevztahují Zásady ochrany osobních údajů a soukromí Spolku.

Při přístupu k jakýmkoli službám a aplikacím třetích stran se Vaše práva a povinnosti týkající se těchto služeb a aplikací případně řídí jejich podmínkami.

 

11.    Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí můžeme dle potřeby aktualizovat a v takovém případě zveřejníme změny na této stránce a zašleme Vám e-mailové oznámení. Nezapomeňte si prosím zkontrolovat všechny aktualizace těchto zásad. Změny našich zásad ochrany osobních údajů jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce.

 

12.    Záznamy o zpracování osobních údajů

Spolek si vede elektronický záznam o činnostech zpracování, za které odpovídá, obsahující všechny následující informace:

(a) jméno a kontaktní údaje správce, zástupce správce a správce ochrany údajů;

(b) účely zpracování;

(c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů.

(d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

(e) v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci dokumentace vhodných záruk;

(f) pokud je to možné, předpokládané lhůty pro výmaz různých kategorií údajů;

(g) pokud je to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

 

13.    Spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.

Spolek zpřístupní výše popsané záznamy Úřadu pro ochranu osobních udajů na jeho žádost, včetně záznamů o případném porušení zabezpečení osobních údajů.

 

14.    Kontakt

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese takyjoga@gmail.com.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů a soukromí Spolku, obraťte se prosím na tento kontaktní e-mail.